SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOFYZIKY

http://fpv-kbf.webnode.sk/

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé APIN, Mgr. denné Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr. Biotechnológie, PhD. Environmentalistika, Bc. Environmentalistika, Bc.
Programs Analytická chémia Molekulárna biológia

Profil Katedry biofyziky

http://fpv-kbf.webnode.sk/


Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý vznikol na rozhraní vied o živej a neživej prírode. Je to medziodborová veda, ktorá používa teoretické a experimentálne metódy od fyziky molekúl až po štúdium biologických systémov. Biofyzika zahŕňa všetky úrovne biologickej organizácie, od molekulárnej úrovne až po celé organizmy a ekosystémy. Biofyzikálny výskum zasahuje do oblastí ako sú biochémia, nanotechnológie, bioinžinierstvo, komputačná biológia, ako aj systémová biológia. Biofyzika sa stala mostom medzi biológiou, chémiou a fyzikou, preto jej pôsobnosť zasahuje do viacerých vedných odborov v uvedených vedných oblastiach a to najmä: chemická fyzika, fyziológia, biochémia, fotonika, molekulová biológia medicína a nanotechnológie.

Katedra rozvíja výskum predovšetkým v oblasti biofotoniky, bioenergetiky, biomateriálov a elektrofyziológie, pričom využíva spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, Medzinárodným Laserovým Centrom (MLC) (www.ilc.sk) a so Slovenskou Technickou Univerzitou. Na katedre je otvorené spoločné laboratórium biofotonických technológií vybudované v spolupráci s MLC (obr. 1 a obr. 2). V procese budovania je spoločné laboratórium s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Laboratórium merania a a štatistických výpočtov, Laboratórium elektriny a magnetizmu a Laboratórium spracovania dát.

Katedra sídli na FPV UCM 3 posch. Hajdóczyho ul., Trnava.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú vedecko-výskumnej činnosti zúčastňujú na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce a podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied.
 
Katedra biofyziky FPV zabezpečuje výučbu fyziky, biofyziky a biofotoniky pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Členovia katedry tiež školia študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Biotechnológie, Biológia, či Biomedicínska chémia a doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia.

Bakalárske štúdium: 
 
Aplikovaná informatika – denná a externá forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika pre informatikov  - prednášky a semináre.
Biotechnológie – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika - prednášky a semináre.
Biológia – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika - prednášky.
Chémia – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika I a II - prednášky a semináre.

Magisterské štúdium: 
 
Biomedicínska chémia – denná a externá forma štúdia. 
Povinné predmety: Biofyzika - prednášky, Biomedicínske zobrazovanie a biofotonika - prednášky a semináre.

Doktorandské štúdium: 
 
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia – denná a externá forma štúdia. 
školenie doktorandov

Štruktúra katedry

Vedúca katedry:
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

Tajomník:


Pracovníci katedry:
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD.

Doktorandi:
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk