SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
ODBORNEJ
A JAZYKOVEJ
PRÍPRAVY

kaj.fpv.ucm.sk

Profil katedry odbornej a jazykovej prípravy

kaj.fpv.ucm.sk

Katedra odbornej jazykovej prípravy FPV (od svojho založenia v roku 2008 do 31.12.2013 fungujúca pod pôvodným názvom - Katedra anglického jazyka FPV) je dynamicky rozvíjajúcim sa pracoviskom so všestrannými aktivitami, ktoré sa špecificky podieľajú na formovaní profilu absolventa FPV UCM a na humanizácii prírodovedného vzdelávania.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú vedecko-výskumnej činnosti, zúčastňujú sa na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce, podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied a na podnikateľskej činnosti organizovaním špecializovaných kurzov.
 
Katedra odbornej jazykovej prípravy FPV zabezpečuje výučbu odborného anglického jazyka pre študentov bakalárskeho a doktorandského štúdia.
 
Bakalárske štúdium:
 
Aplikovaná informatika – denná a externá forma štúdia. 
Povinné predmety: Anglický jazyk pre informatikov I, II, III, IV - seminár.
Biotechnológie – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy I, II, III, IV.
Chémia – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy I, II, III, IV.
Aplikovaná biológia – denná forma štúdia.
Povinný predmet: Anglický jazyk pre prírodné vedy I.
Povinne voliteľné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy II, III, IV.
 
Doktorandské štúdium: 
 
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia – denná a externá forma štúdia. 
Povinný predmet: Odborný anglický jazyk.
Molekulárna biológia - denná a externá forma štúdia.
Povinne voliteľný predmet: Odborný anglický jazyk.
 
Vzdelávacie ciele a obsah výučby
 

  • vychádzajú z analýzy potrieb študentov FPV a cieľového profesijného prostredia. Študenti aplikujú znalosť odborného anglického jazyka pri štúdiu odborných predmetov, pri sledovaní najnovších trendov vo zvolenom študijnom odbore a následne v reálnom zamestnaní.
  • Učebná látka, vyučovacie metódy a materiály sa kontinuálne inovujú a prispôsobujú spoločenským a profesionálnym požiadavkám, potrebám európskeho a globálneho trhu práce.
  • Popri zameraní na odborný jazyk, autentické úlohy a kombinovanie integrovaných zručností sa výučba anglického jazyka obohacuje o prvky vedúce k autonómii študenta a k uplatneniu tvorivosti v rámci projektovej metódy. Rozvíja tzv. spoločensko-odborné komunikačné kompetencie (softskills) v duchu politickej korektnosti, spoločenskej kultúry a profesionálnej etiky.
  • Presadzovaním vízie komunikatívnej kompetencie absolventov fakulty v širšom odbornom, kultúrnom, sociálnom a etickom kontexte prekračujúcom rámec čisto lingvistickej prípravy chce Katedra odbornej jazykovej prípravy prispieť k študentskej mobilite, šíreniu vedecko-technického pokroku a porozumeniu v multikultúrnej Európe a svete.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk