SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
APLIKOVANEJ
INFORMATIKY

ki.fpv.ucm.sk

Profil katedry

ki.fpv.ucm.sk

Študijný program aplikovaná informatika je súčast'ou študijného odboru 9.2.9. aplikovaná informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvé­rových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, gratIcké spracovanie údajov
a vizualizáciu údajov v prírodných vedách.
Študijný program je navrhnutý tak, aby jeho absolvent bol schopný po jeho úspešnom ukončení nastúpiť do zamestnania a realizovať sa podľa vlastných predstáv a možností trhu práce.

Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu aplikovaná informa­tika sú:

 • diskrétna matematika a logika,
 • teorefické základy informatiky,
 • programovanie,
 • programové a počítačové systémy,
 • tvorba počitačových aplikácií,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie,
 • diskrétna matematika (základy matematickej logiky, grafy, kombinatorika, diskrétna pravdepodobnosť, ...),
 • programovanie (najmä základné programovacie konštrukcie a techniky, algoritmy a riešenie problémov),
 • princípy a štruktúra operačných systémov a sietí,
 • architektúra počítačových systémov,
 • grafické spracovanie údajov a vizualizácia údajov,
 • základy podnikania a manažmentu,
 • použitie metód, techník a prostriedkov vývoja systémov informačnych technológií v baka­lárskom projekte;

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:

 • metódy, techniky a prostriedky návrhu systémov informačných technológií,
 • využilie nástrojov informatiky v príslušnej aplikačnej oblasti a základy tejto aplikačnej oblasti,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie.

Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.

Zástupca:
Ing. Marek Šimon, PhD.

Tajomník:
Ing. Jana Jurinová, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc., emeritný profesor
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk