SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH 
TECHNOLÓGIÍ 
A INFORMATIKY

Stránka ústavu

•••
Ústav počítačových technológií a informatiky (ÚPTI)

ÚPTI zabezpečuje v rámci študijného odboru 18. Informatika študijné programy v dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania: 

Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvé­rových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, gratIcké spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách.
Študijný program je navrhnutý tak, aby jeho absolvent bol schopný po jeho úspešnom ukončení nastúpiť do zamestnania a realizovať sa podľa vlastných predstáv a možností trhu práce.

Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu aplikovaná informa­tika sú:

 • diskrétna matematika a logika,
 • teorefické základy informatiky,
 • programovanie,
 • programové a počítačové systémy,
 • tvorba počitačových aplikácií,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie,
 • diskrétna matematika (základy matematickej logiky, grafy, kombinatorika, diskrétna pravdepodobnosť, ...),
 • programovanie (najmä základné programovacie konštrukcie a techniky, algoritmy a riešenie problémov),
 • princípy a štruktúra operačných systémov a sietí,
 • architektúra počítačových systémov,
 • grafické spracovanie údajov a vizualizácia údajov,
 • základy podnikania a manažmentu,
 • použitie metód, techník a prostriedkov vývoja systémov informačnych technológií v bakalárskom projekte;

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:

 • metódy, techniky a prostriedky návrhu systémov informačných technológií,
 • využilie nástrojov informatiky v príslušnej aplikačnej oblasti a základy tejto aplikačnej
 • oblasti,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk