SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
EKOCHÉMIE
A RÁDIOEKOLÓGIE

http://ekokatedra.sk

Profil Katedry ekochémie a rádioekológie

http://ekokatedra.sk

Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave patrí medzi mladšie katedry slovenských vysokých škôl. Bola založená 6. októbra 2010 na základoch vedeckého tímu, ktorý sa formoval a pôsobil od roku 2001 na Katedre biotechnológií.

Jej pracovníci a doktorandi sa venujú aktuálnym vedecko-výskumným otázkam patriacim do širokého spektra interdisciplinárnych odvetví environmentálneho inžinierstva, rádioekológie a ekochémie. Ide najmä o nasledovné oblasti:

 • vývoj metód a systémov slúžiacich na analýzu a odstraňovanie znečistenia vôd s využitím obnoviteľných zdrojov energie (najmä slnečnej a vodnej energie),
 • výskum aplikovateľnosti prírodných a antropogénnych sorbentov (čistiarenských kalov, biouhlia, alginitu, zeolitov) a ich modifikátov na odstraňovanie kontaminantov zo znečistených vôd,
 • identifikácia a charakterizácia extrémofilných mikroorganizmov s dôrazom na výskum ich výskytu a aplikovateľnosti pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov,
 • rozvoj rádioindikátorových metód na odhad biologickej prístupnosti zložiek pôd a aplikácia lyzimetrov na charakterizáciu pôdnych procesov,
 • rozvoj nukleárnych analytických metód s dôrazom na pozitrónovú emisnú tomografiu v zmysle in vivo charakterizácie transportu rádioaktívne značených látok a kovov v rastlinných pletivách,
 • hodnotenie vplyvu stresových faktorov na rastliny s dôrazom na účinky ťažkých kovov s použitím moderných biochemických, analytických a zobrazovacích techník,
 • rozvoj aplikácie geoinformačných systémov s dôrazom na riešenie problémov z oblasti priestorovej charakterizácie kontaminovaného prostredia.

Členovia katedry majú v ostatných rokoch za sebou úspešné riešenie celého radu domácich i medzinárodných výskumných projektov, ako aj expertíznych aktivít pre prax (napr. pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť a.s.).
Pre riešenie menovaných výskumných problémov je Katedra vybavená nasledovnými vedeckými pracoviskami, resp. laboratóriami: Pracoviskom rádioekológie a nukleárnej analýzy (PRNA), Laboratóriami spektrálnych analýz, Ekochemickými laboratóriami a Geoinformačným centrom.

Katedra zabezpečuje akreditovaný študijný program Ochrana a obnova životného prostredia v študijnom odbore 4.3.2. Environmentálne inžinierstvo, ktorý svojou náplňou a cieľmi nadväzuje na študijný program akreditovaný na Fakulte prírodných vied UCM v roku 2010 pod názvom Environmentálna chémia a remediačné technológie.

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

 • disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,
 • ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky,
 • je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,
 • využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda základné metódy programovania,
 • je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,
 • aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk,
 • vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti pre pokračovanie v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia.
Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia sú:
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Environmentálna mikrobiológia
 • Environmentálna toxikológia
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • Environmentálna chémia
 • Odpadové hospodárstvo
 • Biochémia

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Environmentálny manažment
 • Environmentálna analytická chémia
 • Rádioekológia
 • Remediačné technológie
 • Procesy a zariadenia environmentálnych technológií
 • Informatika a programovanie

Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Tajomník:
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. RNDr. Hana Dočekalová, PhD.
doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Peter Kováč, PhD.
doc. RNDr. Jozef Mačala, PhD.
Mgr. Martin Valica, PhD.
RNDr. Monika Bardáčová, PhD.

Doktorandi interní:
RNDr. Vanda Adamcová 
Mgr. Petra Ranušová 

Doktorandi externí:
Mgr. Zuzana Filiač Dürešová (5. ročník)
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk