SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
CHÉMIE

kchem.fpv.ucm.sk

Profil katedry

http://kchem.fpv.ucm.sk

V rámci študijného odboru 4.1.14 Chémia realizujeme štyri študijné programy:
 • Chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Biomedicínska chémia
 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Absolventi študijného programu Chémia (1. stupeň - Bc.) sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú
v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Súčasne absolvovanie štúdia v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom
z uvedených príbuzných študijných odborov.
 
Študijný program Aplikovaná chémia (2. stupeň - Mgr.) má za cieľ formovať poslucháča v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky o súčasnej analytickej, fyzikálnej, organickej a anorganickej chémii, biochémii, ako aj o hraničných disciplínach uvedených chemických vied. Absolvent študijného programu by mal ovládať moderné technické a technologické prostriedky využívané
v aplikačných oblastiach chémie a z jej disciplín osobitne v biochémii, a tiež poznať základné princípy príslušných činností v laboratórnych alebo prevádzkových podmienkach.

Pripravovaná špecializácia (modul) Biomedicínska chémia bude mať za cieľ formovať odborníkov s teoretickými i praktickými znalosťami integrujúcimi poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny. Absolventi budú mať primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín: anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, jadrovej chémie a biochémie. Budú ovládať laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v uvedených chemických špecializáciách. Budú poznať chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia biologických, medicínskych a farmaceutických vied. Budú mať základné poznatky o stavbe a fungovaní ľudského tela a získané poznatky budú vedieť prakticky aplikovať, najčastejšie ako člen výskumného tímu, pri riešení úloh základného a aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu.

 
Študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (3. stupeň - PhD.) podnecuje zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum - vývoj - aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.

Nosné témy jadra znalostí pre študijný program Chémia a aplikovaná chémia sú:
 • Všeobecná chémia
 • Anorganická chémia
 • Organická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Analytická chémia
 • Jadrová chémia
 • Biochémia
Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Magnetometria
 • Chemometria
 • Bioanalytická chémia
 • Separačné metódy
 • Elektrochémia
 • Spektrálne metódy

Štruktúra katedry

Vedúci  katedry:
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.

Zástupca:
RNDr. Cyril Rajnák, PhD.PhD.

Tajomník:
Ing. Mária Maliarová, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mimoriadny profesor - dekan FPV
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD.
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
RNDr. Zita Tokárová, PhD.
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.
Ing. Ján Rimarčík, PhD.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.

Laborantka:
Daniela Dendišová

Doktorandi:
Mgr. Veronika Chrenková 
Mgr. Katarína Mitaľová
Ing. Zuzana Kramplová
Mgr. Patrik Beňovič
Mgr. Marek Kajsík
Mgr. Romana Mičová
Mgr. Terézia Laluhová
Mgr. Timotej Jankech
Mgr. Ivana Gerhardtová

Asistentka katedry:
Dagmar Machovičová


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk