SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ODDELENIE
CHÉMIE

Stránka oddelenia

•••
Ústav chémie a environmentálnych vied (ÚCHEV)
Oddelenie chémie

Oddelenie chémie ÚCHEV zabezpečuje v rámci študijného odboru 17. Chémia študijné programy v troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

Absolventi študijného programu Chémia (1. stupeň - Bc.) sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Súčasne absolvovanie štúdia v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom z uvedených príbuzných študijných odborov.

Profesijne orientovaný študijný program Aplikovaná analytická chémia (1. stupeň - Bc.) úzko prepája teóriu s praxou. Študent získa teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z partnerských firiem zapojených do tohto študijného programu. Prvé dva roky štúdia sa nebudú odlišovať od klasického štúdia v Bc. stupni, avška niektoré predmety už budú orientované viac na prax. V terťom ročníku pribudnú predmety so zameraním na analytickú chémiu a viaceré laboratórne cvičenia. Vo štvrtom ročníku sa bude počas celého semestra vykonávať odborná prax na vybranom pracovisku partnerskej firmy. Nadobudnuté poznatky z praxe sa budú môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce. 

Študijný program Aplikovaná chémia (2. stupeň - Mgr.) má za cieľ formovať poslucháča v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky o súčasnej analytickej, fyzikálnej, organickej a anorganickej chémii, biochémii, ako aj o hraničných disciplínach uvedených chemických vied. Absolvent študijného programu by mal ovládať moderné technické a technologické prostriedky využívané v aplikačných oblastiach chémie a z jej disciplín osobitne v biochémii, a tiež poznať základné princípy príslušných činností v laboratórnych alebo prevádzkových podmienkach.

Študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (3. stupeň - PhD.) podnecuje zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum - vývoj - aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.

Nosné témy jadra znalostí pre študijný program Chémia a aplikovaná chémia sú:

 • Všeobecná chémia
 • Anorganická chémia
 • Organická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Analytická chémia
 • Jadrová chémia
 • Biochémia

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Magnetometria
 • Chemometria
 • Bioanalytická chémia
 • Separačné metódy
 • Elektrochémia
 • Spektrálne metódy

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk