SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
CHÉMIE

kchem.fpv.ucm.sk

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé APIN, Mgr. denné Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr. Biotechnológie, PhD. Environmentalistika, Bc. Environmentalistika, Bc.
Programs Analytická chémia Molekulárna biológia

Profil katedry

http://kchem.fpv.ucm.sk

V rámci študijného odboru 4.1.14 Chémia realizujeme štyri študijné programy:
 • Chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Biomedicínska chémia
 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Absolventi študijného programu Chémia (1. stupeň - Bc.) sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú
v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Súčasne absolvovanie štúdia v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom
z uvedených príbuzných študijných odborov.
 
Študijný program Aplikovaná chémia (2. stupeň - Mgr.) má za cieľ formovať poslucháča v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky o súčasnej analytickej, fyzikálnej, organickej a anorganickej chémii, biochémii, ako aj o hraničných disciplínach uvedených chemických vied. Absolvent študijného programu by mal ovládať moderné technické a technologické prostriedky využívané
v aplikačných oblastiach chémie a z jej disciplín osobitne v biochémii, a tiež poznať základné princípy príslušných činností v laboratórnych alebo prevádzkových podmienkach.

Študijný program Biomedicínska chémia (2. stupeň - Mgr.) má za cieľ formovať odborníkov s teoretickými i praktickými znalosťami integrujúcimi poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny. Absolventi študijného programu biomedicínska chémia majú primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín: anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, jadrovej chémie a biochémie. Ovládajú laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v uvedených chemických špecializáciách. Poznajú chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia biologických, medicínskych a farmaceutických vied. Majú základné poznatky o stavbe a fungovaní ľudského tela a získané poznatky vedia prakticky aplikovať, najčastejšie ako člen výskumného tímu, pri riešení úloh základného a aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu.
 
Študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (3. stupeň - PhD.) podnecuje zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum - vývoj - aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.

Nosné témy jadra znalostí pre študijný program Chémia a aplikovaná chémia sú:
 • Všeobecná chémia
 • Anorganická chémia
 • Organická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Analytická chémia
 • Jadrová chémia
 • Biochémia
Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Magnetometria
 • Chemometria
 • Bioanalytická chémia
 • Separačné metódy
 • Elektrochémia
 • Spektrálne metódy

Štruktúra katedry

Vedúci  katedry:
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.

Zástupca:
RNDr. Cyril Rajnák, PhD.PhD.

Tajomník:
Ing. Mária Maliarová, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mimoriadny profesor - dekan FPV
RNDr. Zita Tokárová, PhD.
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.
Ing. Ján Rimarčík, PhD.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.

Laborantka:
Daniela Dendišová

Doktorandi:
Mgr. Katarína Kulichová 
Mgr. Dominik Lomjanský 
Mgr. Veronika Chrenková 
Mgr. Katarína Mitaľová

Asistentka katedry:
Dagmar Machovičová


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk