SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Profil katedry

katedra-biotechnologii.webnode.sk

Študijný program biotechnológie je súčasťou študijného odboru 5.2.25 biotechnológie. Zameriava sa na zákonitosti chovania sa biologických systémov pod vplyvom exogénnych i endogénnych faktorov. Základom sú znalosti, ktoré je možné využiť pre riadenie biotechnologických procesov v konkrétnych podmienkach jednotlivých výrob v rezorte chemického a potravinárskeho priemyslu, environmentálnych technológií
a poľnohospodárstve. Znalosti z informatiky umožňujú ďalší odborný rast a prístup
k svetovým bázam dát z oblasti biotechnológie.


Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného v súčasných podmienkach prudko sa rozvíjajúcich vedeckých poznatkov a technologických možností využívať biosystémy a GMO pri riešení problémov v rôznych odvetviach národného hospodárstva a pri biologizácii a ekologizácii technológií.


Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu biotechnológie sú:
 • Základy chémie
 • Základy biológie
 • Biochémia
 • Mikrobiológia
 • Genetika
 • Molekulová biológia
 • Biotechnológie

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Laboratórne metódy a techniky v biotechnologických procesoch
 • Environmentálne technológie
 • Základy informatiky
 • Biotechnologické procesy a zariadenia
 

Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu biotechnológie sú:
 • Všeobecná biológia
 • Biológia človeka
 • Biológia rastlín
 • Biológia živočíchov
 • Biochémia
 • Mikrobiológia
 • Molekulová biológia
 • Fyziológia
 • Genetika

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • základy chémie,
 • laboratórne techniky,
 • základy biotechnológií.

Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Zástupca:
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Tajomník:
RNDr. Daniela Chmelová, PhD.

Pracovníci katedry:
Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Laborantka:
Marianna Polakovičová

Doktorandi interní:
Mgr. Zuzana Hľasová 
RNDr. Michaela Mrkvová 
Mgr. Sabina Lipničanová 
RNDr. Barbora Legerská 
Mgr. Veronika Gregusová
MSc. Richard Hančinský
Mgr. Jana Tomašechová

Doktorandi externí:
Ing. Martin Sák
RNDr. Katarína Vulganová 
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk